Skip to main content

Artikel 1 – Verplichting van de rijschool
1.1 De leerling krijgt theorie en/of praktijkles van een rijinstructeur die voldoet aan de eisen van de Wet
Rijonderricht Motorrijtuigen. De instructeur moet in het bezit zijn van een geldig instructeurscerificaat.
1.2 De leerling legt het praktijkexamen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht wordt er in een vervangende auto afgereden.
1.3 Indien de lessen geen doorgang vinden als gevolg van ziekte van de rijinstructeur, een ongeval, slechte weersomstandigheden etc., wordt de leerling tijdig op de hoogte gesteld en wordt er een nieuwe afspraak ingepland. De leerling kan hierbij geen aanspraak maken op schadevergoeding of teruggave van het lesgeld.

Artikel 2 – Verplichtingen leerling
2.1 Om rijlessen te volgen moet de leerling minimaal 16,5 jaar zijn. Hij of zij dient tijdens de lessen een geldig legitimatiebewijs bij zich te dragen.
2.2 De leerling dient op tijd en op de afgesproken plaats klaar te staan voor de les. Als de leerling te laat is, kan de instructeur nog enige tijd wachten maar bij geen gehoor kan de instructeur ook bepalen om de les te annuleren. Indien de leerling hierna nog niet is gearriveerd heeft de rijschool het recht om de volledige les in rekening te brengen.
2.3 De leerling dient een rijles uiterlijk 48 uur van te voren af te zeggen of te verschuiven. Doet de leerling dit te laat of helemaal niet, mag de rijschool het volledige lesgeld in rekening brengen. Uitzonderingen hierop zijn dringende zaken als bijvoorbeeld een overlijden van naaste familie, ziekenhuisopname etc.
2.4 De leerling dient alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de lessen op te volgen.
2.5 Bij een tussentijdse toets en een praktijkexamen dient de leerling een geldig theoriecertificaat en
geldig identiteitsbewijs bij zich te hebben.
2.6 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn of haar medische/psychische toestand, medicijn-, alcohol- of drugsgebruik naar waarheid aan de rijschool. Indien de leerling een van deze gegevens verzwijgt, heeft de rijschool het recht om de lessen per direct te beëindigen zonder geldteruggave.
2.7 Bij schade, ontstaan als gevolg van artikel 2.6, heeft de rijschool het recht om de kosten te verhalen op de leerling.

Artikel 3 – Betaling
3.1 Het lesgeld voor zowel losse lessen als pakketten dienen vooraf te worden voldaan. Contante
betalingen dienen bij aanvang van de les te worden betaald, of vooraf op de rekening te worden
overgemaakt. Betaling in termijnen is mogelijk.
3.2 Mocht een leerling een proefles nemen en toch niet tijdig betalen, dan heeft de rijschool het recht om het bedrag van de proefles te verhogen naar het standaard uurtarief van 40,-.
3.3 Indien er een betalingsachterstand ontstaat, wordt de leerling in de eerste instantie er mondeling op geattendeerd.
3.4 Bij vroegtijdig stoppen van lessen of een pakket wordt er geen geld terug gegeven. Mocht blijken dat een leerling desondanks minder lessen nodig heeft dan het aangeschafte pakket, dan wordt er ook geen geld terug gegeven. Terugbetaling van een rijles aan de leerling is niet mogelijk.
3.5 Gekochte (overgebleven) lessen kunnen niet worden ingewisseld voor contanten of worden weggeven aan derden.

Artikel 4 – Examen
4.1 Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt, of niet de verplichte documenten bij zich heeft, door oorzaken die hem of haar kunnen worden toegerekend, vervalt het examen. De leerling draagt zelf de kosten voor een nieuwe examenaanvraag.
4.2 Mocht het examen geen doorgang vinden door slechte weersomstandigheden, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. De rijschool behoudt zich wel het recht om aan de leerling de kosten van eventuele bijkomende rijlessen te berekenen.

Artikel 5 – Beëindigen lespakketten
5.1 De rijschool heeft het recht om alle vormen van lespakketten te beëindigen zonder teruggave van het lesgeld indien:
-de leerling zonder tegenbericht een periode van 6 weken of langer geen afspraak maakt.
– de rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen of onjuiste informatie heeft
gegeven (zie artikel 2.6).
– de rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de rijopleiding.

Artikel 6 – Aanvullende afspraken
6.1 De rijschool kan, indien nodig, aanvullende afspraken maken met de leerling.
6.2 Alle hier aangegeven algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze lespakketten en
overeenkomsten.
Artikel 6 – Vrijwaring
6.3 Als de leerling tijdens een rijles of examen een bekeuring krijgt of schade veroorzaakt aan derden, dan draagt de rijschool in principe het risico.
6.4 Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de
rijinstructeur een aanrijding plaats vindt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.
6.5 Het is ten strengste verboden om tijdens de lessen onder invloed te zijn van alcohol, drugs en
medicijnen die invloed kunnen hebben op de rijvaardigheid. Als er na een aanrijding blijkt dat de leerling toch onder invloed was, dan wordt de leerling aansprakelijk gesteld.
6.6 Als een leerling een ontzegging van rijbevoegdheid heeft (bijvoorbeeld als gevolg van dronken op de (brom)fiets rijden), mag de leerling ook geen lesauto besturen. Als de leerling dit verzwijgt en tóch rijlessen neemt, zijn de eventuele financiële gevolgen zoals boetes of schade veroorzaakt aan derden geheel voor de leerling.
Artikel 7
6.7 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Article 1 – Obligations of the driving school
1.1 The student receives theoretical and/or practical training from a driving instructor who meets the
requirements as stated in the Wet Rijonderricht Motorrijtuigen. The instructor is obligated to be in
possession of a valid driving instructor’s card.
1.2 During the driving test, the student principally uses the same car that was used during the driving
lessons. In case of force majeure, however, the driving test will be carried out in a replacement car.
1.3 If lessons have to be cancelled due to e.g. illness of the driving instructor, accidents, bad weather,
etc., the student will be duly informed and the appointment will be rescheduled. In this case, it is not
possible for the student to claim a compensation or tuition refund.

Article 2 – Obligations of the student
2.1. In order to be allowed to take driving lessons, students must be aged 16,5 or older. Furthermore,
students are required to always carry valid identification with them during the driving lessons.
2.2. The student is to be on time for the driving lesson, and on the location as agreed. In case of the
student being late, the driving instructor will wait for a maximum of ten minutes. If the student fails
to show up within this period, the driving school has the right to fully charge the student the lesson
fee.
2.3. Cancellations of lessons are to be made at least 24 hours in advance. If the student is absent for
a driving lesson without having cancelled on time, the driving school has the right to fully charge the
student the lesson fee. Exceptions will made solely for urgent matters, such as death of close
relatives, hospitalization, etc.
2.4. The student is to follow the instructions of the driving instructor.
2.5 For an interim exam and the practical driving exam, the student has to bring with them valid
identification and a valid theory certificate.
2.6. The student is to provide all relevant information about his or her medical/psychological
condition and use of medication, alcohol or drugs. In case of the student withholding this
information, the driving school has the right to terminate the driving lessons immediately, without
refund of lesson fees.
2.7. In case of damage as a result of withheld information about subjects as mentioned in article 2.6,
the driving school has the right to charge the student for the damage costs.

Article 3 – Payments
3.1 Tuition fee for both individual lessons as as lesson packs is be to paid in advance. Payments are to be made either at the beginning of the lessons in cash, or transferred to our bank account in
advance. It is possible to pay in installments.
3.2 Should the student who has agreed to take a trial lesson fail to pay the amount of money as
agreed, then the driving school has the right to increase the trial lesson fee to the standard hourly
rate of €40,-.
3.3 In case of arrears, initially, the student will be notified by the instructor.
3.4 There are no refunds in case of premature discontinuation of lessons or lesson packs. Should a
student eventually prove to require a lesser amount of lessons than that of the previously purchased
lesson pack, then there are no refunds either. It is not possible for a student to get refund money.
3.5 Purchased (unused) lessons cannot be exchanged for cash money, or given to third parties.

Article 4 – Exams
4.1 The examination will expire if the student fails to be present at the exam on time or to bring the
mandatory documents with them, due to causes for which he or she can be held responsible. The
student shall bear the costs for a new exam request themselves.
4.2 Should the driving exam be canceled due to bad weather, then the student will not have to pay
the costs for the newly scheduled exam. Any additional lessons that the student wishes to take,
however, will not be free of cost.

Article 5 – Terminating lesson packs
The driving school has the right to terminate all forms of lesson packs without refund in case of:
• The student failing to make an appointment during a period of six weeks or longer
• The driving school having reason to believe that the student has deliberately provided false
information, or none at all (see article 2.6)
• The driving school having reason to believe that the student is (deliberately) being
uncooperative in the efforts of the driving school
• The student being rude and displaying disrespectful and unacceptable behaviour, and hereby
hindering the driving instructor in his work

Article 6 – Additional agreements
6.1 The driving school can, if deemed necessary, plan additional driving lessons with the student.
6.2 All of the terms and conditions stated in this document will apply to all of our lesson packs and
agreements.
Article 3 – Exemptions
6.3 In principle, the costs of a (speeding) ticket or damage to third parties, that are caused by the
student during a driving lesson, are for the driving school.
6.4 If the student deliberately misbehaves to such an extent that despite intervention of the
instructor, a collision takes place, then the student can be held accountable.
6.5 During driving lessons, it is strictly forbidden to be under the influence of alcohol, drugs and
medications that can affect the ability to drive. If in case of a car accident the student is proven to
have been under influence, then the student will be held accountable.
6.6 If a student has an exemption of authority to drive (e.g. as a consequence of drunk driving on
bicycle or moped), then this also means that operating a lesson car is prohibited. If the student fails
to mention their exemption of authority to drive, and partakes in driving lessons nonetheless, then
any monetary consequences such as fines or damage that has been caused to third parties, will be
for the student completely.
Article 7
These general terms and conditions are exclusively applicable to Dutch law

nl_NLNL